Правният статут на стоматологични кабинети "Д-р Ралев" в далечното минало беше напълно стандартен за всяко едно българско лечебно заведение. Имаше регистрирани няколко стопански субекта: д-р Маркова и д-р Ралев имаха (и все още имат) на свое име еднолични търговци според изискванията на Закона за лечебните заведения. Д-р Нина Бучкова беше регистрирана като свободна професия, след което прекрати дейност и беше назначена към ЕТ "Д-р Венцеслав Ралев" на трудов договор като зъболекар. През 2006 година беше регистран и едноличен търговец на името на д-р Явор Симеонов. След това всички дентални лекари, които станаха част от нашия екип, вече работеха единствено на трудов договор.

www.ralev-dental.biz    www.ralev-dental.com    www.ralev-dental.eu    www.ralev-dental.net    www.ralev-dental.bg

През 2007 година обаче настъпиха радикални промени в правния статут на лечебното заведение. Създадена беше една малко сложна финансова схема, която ще позволи да се спазят държавните изисквания за регистрация на дентални практики и същевременно ще доведе до постигане на крайната цел: листване на Българската фондова борса (http://www.bse-sofia.bg) с цел набиране на средства за допълнително развитие на дейността. Как се стигна до такова решение? Както при всяко мащабно начинание - по един доста дълъг и труден път. В далечната 2003 година в главата на д-р Венцеслав Ралев се роди идеята за търговия с ценни книжа. За целта се премина през една сравнително дълга подготовка, в резултат на която д-р Ралев в момента не е в списъка на финансово неграмотните медицински кадри (поне според собствените му думи, доколко това отговаря на истината, не е много сигурно). Беше изчетена сравнително голяма по обем икономическа литература, докато в един студен зимен ден през януари 2004 година д-р Ралев беше регистриран в пловдивския инвестиционен посредник "Юг Маркет" АД - www.ugmarket.com. Скоро след това дойде и първата сделка с акции - 80 дяла Българска холдингова компания на цена 1.35 лв. и 40 дяла на Доверие обединен холдинг на цена 2.20 лв. В онези далечни времена цените бяха такива, после скочиха до небето, след което пък Световната Финансова Криза от 2008 година ги върна обратно на Земята. Повечето инвеститори и трейдъри винаги ще помнят първата сделка през живота си. След това д-р Ралев постепенно навлезе в икономическата материя и къде под внушението на разни брокери, къде по собствена инициатива беше създадена и обмислена описаната по-долу схема. Между другото, постепенно Венцеслав Ралев толкова запалено започна да търгува с акции, че през 2007 година в един юнски ден (на 30.06.2007) брокерът от Юг Маркет стана кум на сватбата на д-р Евелина Маркова - Ралева и д-р Венцеслав Ралев. По това време Кирил Иванов отдавна не беше вече брокер, беше преминал през Раифайзенбанк и имаше собствена консултантска фирма ("Венчър Консулт" ЕООД), а започна да се занимава и с различни проекти в областта на възобновяемите енергоизточници.

Скоро дойде моментът за регистрация на акционерното дружество. От правна гледна точка, както е известно, това не е лесен процес, а какво остава за акционерно дружество с предмет на дейност здравеопазване и зъболекарски услуги. Според наличната към момента информация това си е направо нещо невъзможно. РЦЗ (районният център по здравеопазване - между другото една тромава и напълно излишна бюрократична структура) отначало отказваше да регистрира дентална практика под друга форма освен ЕТ и свободна професия; впоследствие започна регистрация на ЕООД и на ООД като групова практика, но и това не беше особено удачно за нашите цели. Проведени бяха голям брой консултации със специалисти в областта и се стигна до следната схема: регистрира се АД с предмет на дейност "Осигуряване на материална база и снабдяване с материали на стоматологични практики". Наложи се в предмета на дейност да бъде вписано "Търговия на едро с медицински изделия", за което беше необходимо да получим лиценз от Изпълнителната Агенция по лекарствата. Между различните еднолични търговци и акционерното дружество бяха сключени договори за обслужване - по този начин всеки работещ дентален лекар е регистриран като ЕТ в РЦЗ и сключва договор с РЗОК също като ЕТ и същевременно има договор с акционерното дружество за осигуряване на всичко необходимо за упражняване на професията. Приходите на акционерното дружество се формират от доставката на услуги на индивидуалните практики; разходите са за закупуване на материали, апаратура, инструментариум и недвижими имоти с цел разкриване на нови работни места. И така до безкрай. Нямахме особен избор - такава е спецификата на стоматологичната професия: началото е бавно, трудно, нови пациенти не се осигуряват никак лесно, но впоследствие нещата стават все по-сигурни, по-предвидими и по-лесни. Междувременно по инициатива на д-р Венцеслав Ралев, вече изпълнителен директор на дружеството, започна активна търговия с дентални материали и апаратура - като през 2019 година, в предпандемичната обстановка, оборотът на търговския отдел на дружеството надхвърли един милион лева.

Отделът за връзки с инвеститорите на Ралев Дентал АД се намира на адрес www.ralev-dental.biz. Там ще намерите още по-детайлна информация за дейността на дружеството. След приключване на още няколко финансови години ще се изготви проспект за първично публично предлагане на ценни книжа. Следва стандартната процедура (допълнете, ако има пропуснато нещо) - издаване на нова емисия ценни книжа, вписване на емисията в Централния депозитар, първично публично предлагане и търговия на пода на Българската фондова борса с акциите на Ралев Дентал АД. В началото на регистрацията на акционерното дружество 2011 година беше определена като ориентировъчна дата за листване на фондовата борса; последната редакция на тази секция от нашия сайт беше извършена през месец май 2022 година, когато дружеството все още не е публично. Оказа се че изграждането на един работещ бизнес е доста по-трудно, отколкото сме си представяли - необходими са сериозни усилия, търпение, време и огромна мотивация; въпреки всички преживени трудности обаче, ако имахме възможност за избор, отново бихме извървели същия път от самото начало. Но се оказа и още нещо - зъболекарските услуги и търговията с дентални материали и медицински изделия са дейност с доста висока добавена стойност и компанията ни успя да постигне отличен органичен ръст - т.е. ръст на приходите и печалбата, който се основава едиснтвено върху реинвестираната печалба и умното управление на активите, а не на дялови инвестиции и банкови кредити. Поради това времевият хоризонт на придобиване на публичния статут беше променен - решихме да се проведем първично публично предлагане на акции при достигане на оборот от 10 милиона лева годишно на търговския ни отдел. Към момента нито една компания с предмет на дейност внос и дистрибуция на дентални материали не е достигнала подобен годишен оборот в България, което далеч не означава че подобен оборот не е възможно да бъде достигнат в обозрим период от време.

Цялата недвижима собственост и наличната апаратура на практиката бяха прехвърлени чрез апортна вноска в акционерното дружество. Благодарение на предмета на дейност, който не е здравеопазване, Ралев Дентал АД имаше право да се регистрира по закона за ДДС. От месец март 2009 година компанията е регистрирана по този закон в съответствие със счетоводните стандарти на Република България. Стоматологични кабинети "Д-р Ралев" вече са само историческо понятие: те постепенно бяха преобразувани в Денталномедицински отдел на Ралев Дентал АД (уеб - адрес на отдела - www.ralev-dental.com). Освен това компанията си има търговски отдел - информация за дейността му е достъпна на адреси www.ralev-dental.eu и www.ralev-dental.bg. В процес на изграждане са инженерно - техническият отдел и IT - отделът - информация за последния има на адрес www.ralev-dental.net.

В заключение: друг път на развитие просто няма. Всеки, който иска наистина да постигне нещо мащабно, е необходимо да премине по този път. Фондовата борса е посредникът между хората с идеи и желание за развитие и хората със свободен финансов ресурс. И най-хубавото е, че от това печелят всички. Има и спекуланти (те са гръбнакът на ликвидността!), има и фондове, разчитащи на големи приходи от дивиденти (на техните дялови инвестиции разчитат компании като нашата), има и хора, очакващи просто да припечелят някой лев (и на техните пари разчитаме). Ще се срещнем на адрес www.bse-sofia.bg.

Изпълнителният директор на компанията се опитва да хване борсовия бик за рогата и дори да осигури служебен абонамент за Х брой места за паркиране пред сградата на фондовата борса в София. Предупреждение: всички нарушители ще бъдат своевременно глобявани и остранявани принудително, както е записано на табелата на снимката вляво.

Всички идеи, коментари, препоръки, укори, проклятия и благопожелания ще бъдат приети с благодарност на адрес ralev@dentist.bg

Адрес на практиката    Вредата от съсловните организации

www.bg-tourinfo.com